Fasering maatregelen

Let op: deze tekst is gebaseerd op het gewijzigde Activiteitenbesluit en is daarom pas geldig vanaf 1 juli 2023.

Het bevoegd gezag of de omgevingsdienst kan een gefaseerde doorvoering goedkeuren. De drijver kan toestemming vragen aan het bevoegd gezat. Het bevoegd gezag legt de fasering vast in een maatwerkvoorschrift. Fasering wil zeggen dat de drijver meer tijd krijgt om maatregelen te nemen. Zo hoeft de drijver niet alle maatregelen op hetzelfde moment te nemen.

Afspraken

De toezichthouder kan met de drijver van de inrichting afspraken maken over het nemen van 'redelijke termijnen' voor het nemen van maatregelen (artikel 2.15 lid 4 Abm).

Hiermee kan de toezichthouder beter rekening houden met bedrijfseconomische omstandigheden (zoals beperkte financieringsmogelijkheden), aanstaande natuurlijke momenten of split incentives. Drijvers van inrichtingen kunnen daarnaast, vrijwillig, extra energiebesparende maatregelen nemen. Het bevoegd gezag kan de fasering, bijvoorbeeld omdat deze ver in de tijd loopt, eventueel vastleggen in een maatwerkvoorschrift.