Openstelling Monitoringstool

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.Dit is het bericht van 5 maart 2013.

De Monitoringstool 2013 is per 5 maart 2013 opengesteld op www.nsl-monitoring.nl.

U kunt nu:

  • bestanden met verkeersgegevens importeren
  • informatie in de voortgangsformulieren actualiseren
  • bestanden met gegevens van maatregelgebieden importeren
  • verkeersgegevens via de kaart wijzigen

In de Handleiding Monitoring NSL staat in schema 3.4.1 en 3.4.2 wanneer en in hoeverre u voortgangsformulieren en verkeersgegevens dient te actualiseren.


Gegevens actualiseren in de Monitoringstool 2013
Sinds 5 maart is de Monitoringstool 2013 na inloggen beschikbaar op http://www.nsl-monitoring.nl/. De werkwijze voor het actualiseren in de Monitoringstool 2013 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De Handleiding Monitoring NSL is hierop aangepast, de belangrijkste wijzigingen kunt u teruglezen in paragraaf 1.3 van de Handleiding Monitoring NSL.

Login Monitoringstool
Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Nieuwe inlogrechten kunt u aanvragen bij ‘registreren als nieuwe gebruiker'. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u door het vermelden van uw gebruikersnaam en e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via http://www.nsl-monitoring.nl/ onder ‘Inloggen' bij ‘wachtwoord vergeten?'.

Wijzigings- en accorderingsrechten
Voor het wijzigen en accorderen van de gegevens in de Monitoringstool 2013 heeft u wijzigings- en accorderingsrechten nodig. Om het proces soepel te laten verlopen, hebben wij de rechten van wegbeheerders die in 2012 toegekend zijn, weer geactiveerd.

Het aanvragen of wijzigen van rechten is mogelijk via http://www.nsl-monitoring.nl/ à ‘Inloggen' à ‘Mijn account'. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld op basis van de door u ingevulde gegevens. Gewoonlijk binnen één werkdag nadat u het verzoek heeft ingediend wordt u per e-mail geïnformeerd over de eventuele toekenning van de wijzigingsrechten.

Controleren, onderbouwen en accorderen
Wij vragen u extra zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens. Fouten in de invoer kunnen twijfel oproepen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de NSL-monitoring. U kunt de invoer controleren door de gegevens in de kaart NSL te bekijken of door een export van de gegevens te maken en deze te controleren op inconsistenties en onjuistheden. Het is verstandig om na het importeren van gegevens altijd te controleren of de verwerking van de gegevens door de Monitoringstool juist is verlopen en of de gegevens juist en consistent zijn. In hoofdstuk 12 van de Handleiding Monitoring NSL is beschreven hoe u de invoergegevens kunt controleren.

Ook de onderbouwing van de geactualiseerde gegevens is een aandachtspunt. Een goede, openbaar (online) beschikbare onderbouwing maakt de invoer transparant. Dat is nu nog onvoldoende het geval. Het is gewenst dat hier meer aandacht aan wordt besteed, zodat het draagvlak voor de monitoring wordt versterkt. In paragraaf 6.1 van de Handleiding Monitoring NSL vindt u een toelichting op het onderbouwen van de invoergegevens.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen.
Ook als u niets gewijzigd heeft willen wij u verzoeken bij de onderbouwing aan te geven waarom de gegevens nog representatief zijn voor het jaar 2012 en de gegevens te accorderen.
Alleen gebruikers die beschikken over accorderingsrechten kunnen accorderen. Accorderingsrechten worden alleen toegekend aan wegbeheerders.
Samenwerkingsverbanden zoals omgevingsdiensten kunnen namens wegbeheerders de gegevens wijzigen en accorderen indien zij daar expliciet toestemming voor hebben gekregen. De samenwerkingsverbanden zijn op 4 en 19 februari 2013 door ons geïnformeerd over de werkwijze.

Tunnelfactoren

Voor de aanpassing van tunnelfactoren dient u eerst een onderbouwing te overleggen aan Bureau Monitoring. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Planning Monitoringsronde 2013

27 maart Werksessie Monitoringstool

2 april Streefdatum oplevering NSL-Rekentool 2013

2 april Openstelling actualisatiefunctie veehouderijen

2 april Tijdelijke openstelling telefonische ‘hotdesk'

15 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk

1 juli Rekenresultaten Monitoring NSL 2013 beschikbaar

Werksessie Monitoringstool 2013
Er is een Werksessie Monitoringstool 2013 gepland op 27 maart 2013 bij Rijkswaterstaat Leefomgeving in Utrecht. De uitnodigingen zijn op 25 februari 2013 verstuurd, voor meer informatie zie de website van InfoMil. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 21 maart. Medewerkers van Bureau Monitoring helpen u tijdens deze dag bij het actualiseren van gegevens.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL en veel gestelde vragen. Tevens vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL en de Handleiding Kaart Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen via de helpdesk van InfoMil. Vanaf 2 april zal tijdelijk een telefonische helpdesk beschikbaar zijn voor uw vragen. U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de openstelling van de telefonische helpdesk.