Wijziging Rav 26 september 2022

Op 26 september 2022 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2022, nr. 22829). Deze regeling treedt op 1 december 2022 in werking.

Wijziging bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd, de belangrijste wijziginge zijn:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

  • Voor een systeem met een voorlopige emissiefactor (BWL 2018.03.V2) zijn niet tijdig de meetrapporten ingediend. Het systeem heeft daarom eindnoot 28 gekregen en mag niet meer in nieuwbouw- en uitbreidingsituaties worden toegepast.

Pluimvee

  • De systeembeschrijving van het Biofilter  (BWL 2011.03.V3) is uitgebreid met een nieuwe variant. De emissiefactor is niet gewijzigd.
  • De emissiefactoren voor het Buizenverwarmingssysteem (BWL 2017.01, BWL 2017.09 en BWL 2017.11) zijn aangepast. De emissiefactor  bleek niet juist  vastgesteld.

Algemeen

  • In de systeembeschrijvingen voor de biologische luchtwassystemen en gecombineerde luchtwassystemen waar biologische wassers deel van uitmaken, is de eis voor spuien aangepast. 
    In bijlage 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is daarom het versienummer van de beschrijving van twee gecombineerde luchtwassystemen aangepast. De wijziging heeft geen consequenties voor de emissiefactoren.  In de artikelsgewijze toelichting staat bij deze wijziging  per abuis dat het om luchtwassystemen met een reductiepercentage van 30% gaat.