Stappenschema

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Gevolgen herziening F-gassenverordening voor omgevingsdienstmedewerkers en inspecteurs.

Het stappenschema is een richtlijn voor toezicht en handhaving op de regelgeving van f-gassen en ozonlaagafbrekendestoffen. Toezichthouders kunnen deze gebruiken bij apparatuur die f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen bevatten. Dit zijn koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur, brandbeveiligingssystemen en brandblussers en elektrische schakelinrichtingen.

Deze handleiding gaat niet in op de beperkingen voor het op de markt brengen van producten en hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen. Ook gaat de handleiding niet in op de rapportage plicht aan de Europese Commissie.

De linkerkolom geeft de belangrijkste aandachtspunten bij een bedrijfsbezoek. De middenkolom geeft aan welke verplichtingen volgens de Europese ozon- en F-gassenverordening gelden. Tot slot geeft de rechterkolom aan welke strafbaarheidsbepalingen gelden in het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Een toelichting op de stappen volgt in afzonderlijke webpagina's.

Stappenplan Toezicht bij Wm bedrijven Etiket Lekcontrole Lekdetectiesysteem Lekkages Logboek Toepassingsgebied Uitfaseren stoffen Diplomering en certificering Lekkages