Publicatie Monitoringsrapportage 2012

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 21 december 2012.

Op 20 december 2012 hebben wij u bericht dat de Monitoringsrapportage NSL pas begin 2013 gepubliceerd zou worden. Wij hebben 21 december bericht ontvangen dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de rapportage alsnog in 2012 aan de Eerste en Tweede Kamer heeft aangeboden.

De Monitoringsrapportage 2012 is beschikbaar op de website van het RIVM. De begeleidende beleidsbrief is beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

Rekenresultaten openbaar beschikbaar in 2013

De resultaten van de Monitoringsronde 2012 komen begin januari openbaar toegankelijk via de website http://www.nsl-monitoring.nl/. Over de precieze datum van openstelling ontvangt u nog nader bericht. Achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl zijn alle resultaten van de Monitoringsronde 2012 al in te zien.

Wij willen u bedanken voor uw inzet bij het verzamelen, controleren en aanleveren van gegevens voor de monitoring 2012. We zijn ons er van bewust dat de vertraagde oplevering van delen van de Monitoringstool en de strakke planning van de monitoringsrapportage extra tijdsdruk voor u heeft opgeleverd.

Monitoringstool 2013

Zoals vermeld in het nieuwsbericht van 20 december wordt er door het ministerie van I&M en Bureau Monitoring hard gewerkt aan de Monitoringstool 2013. Achter de inlog zijn reeds een aantal wijzigingen in de Monitoringstool 2012 zichtbaar. Het betreft onder meer het beschikbaar komen van de PM2.5 resultaten in de kaart en exportbestanden, een zoekfunctie in de kaart op basis van ID-nummer of locatie (X,Y-coördinaten) en kaartlagen met maatregelgebieden en veehouderijgegevens. De handleiding Kaart NSL is aangepast naar aanleiding van deze wijzigingen en is beschikbaar op de website van InfoMil.

Controleren maatregelgebieden

Aan overheden die een maatregelgebied in de Monitoringstool hebben (laten) opnemen, willen wij vragen om te controleren of de eigenaar (jurisdictiecode) en het type van het maatregelgebied correct wordt weergegeven. U kunt dat controleren in de kaart of in een export van een maatregelgebied. Reden: wij hebben het bestandsformaat van de maatregelgebieden aangepast om in 2013 import daarvan door overheden mogelijk te maken. Als u onjuiste kenmerken (eigenaar, type) van een maatregelgebied aantreft, kunt u dit melden bij de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Wij kunnen eventuele wijzigingen dan nog doorvoeren voordat de rekenresultaten openbaar beschikbaar komen.