Natte koeltorens en proces­water

Het Activiteitenbesluit - en de Activiteitenregeling milieubeheer bevatten sinds 2010 voorschriften voor koelwater in natte koeltorens.

De persoon die een natte koeltoren in werking heeft, moet risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen voorkomen (art. 3.16b, Abm). Als dit niet mogelijk is, moeten risico's zoveel mogelijk beperkt worden. Er moet ten minste voldoen worden aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen.

ISSO-publicatie

ISSO publicatie 55.3 'Legionellapreventie in klimaatinstallaties' verduidelijkt de toepasselijke regelgeving. De publicatie biedt handvatten om de juiste voorschriften op te leggen.

Publicatie 55.3 (versie 2014) kunt u bestellen bij ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.

Legionella in AWZI's of RWZI's

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) bij bedrijven en communale rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) kunnen onder bepaalde omstandigheden ook legionellarisico's voor hun omgeving veroorzaken. Zie het RIVM rapport 2019-0061.

Door het treffen van maatregelen kunt u deze risico's beheersen. Het bevoegd gezag kan hiervoor maatwerkvoorschriften opleggen. Zie de door ODNL opgebouwde voorbeelden en informatie onder: Rapporten en achtergrondinformatie. In opdracht van het ministerie van Infratsructuur en Waterstaat wordt voorjaar 2022 een Handreiking legionellapreventie in AWZI's opgesteld. Deze zal (naar verwachting) eind maart beschikbaar komen.

(Proces-)waterinstallaties bij bedrijven vallen onder de Arbeidsomstandighedenregelgeving. Dit zijn waterinstallaties zoals vernevelingsinstallaties in kassen, auto/trein/autobuswasstraten en spoelwater bij slachthuizen of groentewassers.

Voor drinkwater zijn er de Drinkwaterwet en bijbehorend besluit en regeling.

De OmgevingsAcademie NL van Kenniscentrum InfoMil organiseert op verzoek een praktijktraining Toezicht bij natte koeltorens en AWZI's met specifiek aandacht voor Biologische AWZI's. Dit kan, in overleg, ook op locatie).

De Arboregelgeving voorziet onder meer in de preventie van legionellabesmetting voor werknemers. Arbobeleidsregel 4-87 (vervallen 1 januari 2013) is inmiddels opgenomen in de toepasselijke Arbocatalogi. Arbo Informatieblad AI 32 kunt u bestellen bij: Sdu

Informatie- en controledocumenten

Nieuws en nieuwsbrieven

Correspondentie

Rapporten en achtergrondinformatie


Training Toezicht houden bij natte koeltorens

handen op elkaar

Met deze training  is  uw kennis van milieu- en omgevingsregelgeving snel weer up to date. Opgedane vaardigheden zijn direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.