Kwaliteit waswater

Het waswater in de luchtwasser neemt stoffen op uit de lucht en raakt vervuild. Dit water wordt periodiek gespuid (spuiwater) en weer aangevuld. Het water kan dan weer vervuiling opnemen.

Leidingwater

Wettelijk zijn er geen eisen aan de kwaliteit van het waswater in een luchtwasser. In de praktijk wordt waswater gebruikt van drinkwaterkwaliteit. Meestal is dit afkomstig van het openbaar leidingwaternet, soms uit een bedrijfseigen gecontroleerde bron.

Wanneer drinkwater (leidingwater) als ‘vers’ waswater wordt gebruikt zal dit geen negatieve invloed hebben op de werking van de luchtwasser.

Ander water

Water van andere herkomst is bijvoorbeeld bronwater, oppervlaktewater, hemelwater of het ‘schone’ (soms loosbare) water uit een zuiveringstechniek.

Bij het gebruik van ander water dan leidingwater mag dit water geen problemen opleveren vanwege eventuele aanwezige verbindingen. Het gebruik van ander water mag geen negatief effect op het verwijderingsrendement hebben. Het is de gezamenlijke verantwoordelijk van de leverancier van het systeem die het ontwerp maakt en de gebruiker dit te voorkomen.

Geen spuiwater

Het spuiwater van een biologische luchtwasser mag niet gebruikt worden als waswater voor een chemische luchtwasser. De Technische adviespool Rav  heeft hierover geadviseerd dat in het spuiwater van een biologische luchtwasser aanzienlijke hoeveelheden nitriet aanwezig kunnen zijn. Bij aanzuring in een chemische luchtwasser wordt nitriet omgezet in salpeterigzuur dat vervluchtigt. Dit leidt tot grote extra stikstofemissies, die de ammoniakreductie deels tenietdoen. Het gebruik van spuiwater van een biologische luchtwasser als waswater voor een chemische luchtwasser is daarom in strijd met artikel Artikel 3.123 derde lid, Activiteitenbesluit milieubeheer (goede werking).