Droogtunnel

Een droogtunnel droogt de mest door uitgaande stallucht door de mest in de droogtunnel te leiden. Hierbij wordt ook fijnstof afgevangen. Hoe dikker de mestlaag hoe hoger de reductie van fijnstof.

Uitvoering

De droogtunnel is een systeem dat bestaat uit meerdere etages. De ‘natte’ mest ligt op de bovenste etages. Bij aanvoer van een nieuwe hoeveelheid (meestal eens per dag) komt deze mest een etage lager. Het aantal en de lengte van de etages is afhankelijk van het aantal dierplaatsen in de stal. Om lucht door de mest te leiden ligt de mest op geperforeerde kunststofbanden of geperforeerde metalen platen. Bij een droogtunnel met metalen platen is de mestlaag dikker, waardoor de droogtunnel kleiner kan zijn.

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 30% voor de droogtunnel met geperforeerde banden en 55% voor de droogtunnel met metalen platen. Hoe dikker de mestlaag hoe hoger de reductie van fijnstof. Bij een droogtunnel met metalen platen is de mestlaag dikker.

Overige milieueffecten

Uit onderzoek blijkt een kleine toename van de emissie van zowel ammoniak als geur. Uit onderzoek blijkt een droogtunnel een toename te geven van de emissie van methaan en een afname voor lachgas. De droogtunnel geeft een kleine toename van het energieverbruik vanwege het transport van de mest over de banden.

Toepasbaarheid

Het drogen van mest wordt in de praktijk alleen toegepast op bedrijven waar de mest wordt opgevangen op mestbanden onder een roostervloer en voordroging plaatsvindt in de stal. Dit zijn de bedrijven met opfokleghennen en leghennen. De ingaande mest moet een drogestofgehalte hebben van minimaal 55% en dit kan alleen als de mest wordt voorgedroogd in de stal. De bestaande droogtunnels voldoen niet in alle gevallen aan de eis van het drogestofgehalte van de ingaande mest en het vereiste debiet. Omdat niet alle ventilatielucht via de droogtunnel hoeft te worden afgevoerd, is de techniek ook geschikt voor stallen zonder centrale afzuiging. In de praktijk wordt vooral de uitvoering met metalen banden toegepast.

Kosten

Elke drie maanden moet het drogestofgehalte van de mest worden bepaald. De droogtunnel geeft een kleine stijging van de energiekosten. Gedroogde mest heeft economische waarde. Gedroogde mest afvoeren levert geld op in plaats van dat het geld kost. Het toepassen van een droogtunnel bij bestaande stallen waar de mest wordt opgevangen op mestbanden, kan met beperkte meerkosten.

Informatiebron

Livestock Research WUR, Rapport 280: Fijnstofemissie uit stallen: leghennen in stallen met een droogtunnel, maart 2011.