Wijziging Regeling Ammoniak en Veehouderij 6 mei 2009

Op 6 mei 2009 is een nieuwe, integrale versie gepubliceerd van de bijlage van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd. Daarin staan alle emissiefactoren voor ammoniak met bijbehorende stalbeschrijvingen (Staatscourant 2009, nr 82 (pdf, 1.4 MB)). Met ingang van 8 mei 2009 is de nieuwe bijlage in werking getreden. In de toelichting bij de publicatie staat een drukfout.

Drukfout: In de toelichting bij de publicatie staat een drukfout. Op pagina 15, op de zevende regel boven 1.6 staat achter vleesvarkens tussen haakjes: D.1.3. Dit moet zijn D.3.3.

De belangrijkste wijzigingen

Nieuwe huisvestingssystemen
Er zijn nieuwe huisvestingssystemen aan de bijlage toegevoegd. Naast enkele nieuwe systemen in de hoofdcategorie varkens, zijn er twee systemen bijgekomen, die speciale aandacht verdienen.

De eerste is de zogenaamde ‘koloniehuisvesting’ voor legkippen – een kooisysteem dat een alternatief is voor de batterijhuisvesting. Batterijhuisvesting is met ingang van 1 januari 2012 op grond van Europese dierenwelzijnsregelgeving zijn verboden. Overigens stond in de bijlage al een ander alternatief kooisysteem, de ‘verrijkte kooi ’(E2.5.5). Met het oog op dierenwelzijn en op aandrang van de Tweede Kamer mag dit systeem niet meer worden toegepast. Voor reeds toegepaste of vergunde verrijkte kooisystemen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2017.

Het tweede is als een aantal systemen opgenomen in de diercategorie vleeskuikens. Basis voor het systeem is dat het uitbroeden en het opfokken van vleeskuikens een bepaalde tijd (13 of 19 dagen) in een aparte stal met etages plaatsvindt en voor de rest van de afmestperiode in een vervolghuisvesting. Omdat verschillende combinaties van tijdsduur en vervolghuisvesting leiden tot verschillende emissiefactoren, levert dit een complexe categorie op. Bij de nieuwe categorie E5.9 is er daarom een uitgebreide toelichting met rekenvoorbeeld.

Systeemnummering
Voor een aantal bestaande stalsystemen (bijvoorbeeld voor alle luchtwassers) is een nieuwe versie van de systeembeschrijving gemaakt met een nieuw nummer. Inhoudelijk is dit geen grote aanpassing. Ook heeft de categorie ‘overige huisvestingssystemen’ – de laatste categorie bij alle hoofdcategorieën - overal een hoog nummer gekregen, zodat in de toekomst hernummering niet meer nodig is.

Vervallen eindnoot over vaste verhouding biggen en zeugen
De oude versie van de bijlage stelde in een eindnoot dat u moest rekenen met vaste verhouding tussen zeugen en gespeende biggen van 10 staat tot 36. Deze eindnoot was achterhaald, omdat het in de praktijk steeds vaker voorkomt dat gespeende biggen op een aparte locatie worden gehouden zonder de bijbehorende fokzeugen. Daarom is deze eindnoot vervallen.

Luchtwassers op emissiearme huisvesting
Een nieuwe eindnoot geeft een rekenregel om een ammoniakemissiefactor toe te kennen voor de combinatie van een ammoniakemissiearme huisvesting met een luchtwasser. Voor deze combinatie was voor enkele categorieën al wel een geuremissiefactor vastgesteld.

Uitloop bij legkippen
Een andere nieuwe voetnoot geeft aan in welke gevallen een emissiefactor ook geldt voor een huisvestingsysteem dat met een uitloop gecombineerd wordt. Hierdoor wordt de bijdrage van een vrije onoverdekte uitloop aan de ammoniakemissie verwaarloosd. Datzelfde geldt voor een overdekte uitloop die niet voor permanente huisvesting wordt gebruikt.