Is het mogelijk om te handhaven op basis van de zorgplicht van het Activiteitenbesluit?

Vraag

Is het mogelijk om te handhaven op basis van de zorgplicht van het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Ja, in uitzonderlijke gevallen kan het bevoegd gezag handhaven op basis van de zorgplicht in Activiteitenbesluit art. 2.1. Er moet dan sprake zijn van evidente energieverspilling.

Het bevoegd gezag moet hier terughoudend mee om gaan. Zie voor meer informatie de Handreiking erkende maatregelen.