Activiteitenbesluit uitgelegd

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit > Activiteitenbesluit uitgelegd

Activiteitenbesluit uitgelegd

Activiteitenbesluit uitgelegd

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit uitgelegd

Dit onderdeel van de website gaat dieper in op het Activiteitenbesluit.

Het uitgangspunt van het Activiteitenbesluit is om zoveel mogelijk inrichtingen onder algemene regels te brengen. Het achterliggende doel hiervan is het verminderen van de administratieve lasten voor zowel inrichtingen als overheden.

Het Activiteitenbesluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater. Uitleg over deze milieuthema's vindt u via de pagina thema's. De pagina activiteiten bevat informatie over de activiteiten uit het besluit en voor enkele branches is er specifieke informatie beschikbaar.

Op inrichtingen uit branches met gelijksoortige activiteiten, is het Activiteitenbesluit meestal volledig van toepassing. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan u helpen bij de vraag welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt in het schema typen inrichting Wet milieubeheer.

De pagina eerste kennismaking helpt u op weg. In de andere onderdelen gaan we dieper in op verschillende juridische aspecten.

Uitleg over de basisprincipes van het Activiteitenbesluit voor mensen die voor het eerst te maken krijgen met het besluit.

Lees meer

Overzichtsschema van de verschillende type inrichtingen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Uit het schema wordt duidelijk wanneer er sprake is van een inrichting type A, B of vergunningplichtig type C.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat doelvoorschriften, erkende maatregelen en verplichte maatregelen. Hier worden deze begrippen uitgelegd.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven om bepaalde milieumaatregelen toe te passen. Bedrijven mogen ook een gelijkwaardige voorziening treffen. Soms moet het bedrijf daarvoor vooraf toestemming voor vragen bij het bevoegd gezag. Lees hier meer over deze toestemming, de procedure, de beoordeling van gelijkwaardige voorzieningen door het bevoegd gezag en de mogelijkheden om hierbij advies te krijgen.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat algemene regels voor milieubelastende activiteiten. Maar het is niet altijd mogelijk om algemene regels op te stellen die in alle gevallen redelijk zijn. Daarom bevat het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om in bepaalde gevallen van de algemene regels af te wijken met maatwerkvoorschriften.

Lees meer

Bedrijven waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is, zijn inrichtingen type C in de zin van het Activiteitenbesluit. Op deze pagina's bespreken we hoe het Activiteitenbesluit werkt voor deze inrichtingen. Voor IPPC-installaties is er specifieke informatie beschikbaar.

Lees meer

Alle artikelen over het overgangsrecht zijn zowel in het Activiteitenbesluit als in de ministeriële regeling samengetrokken in één hoofdstuk: hoofdstuk 6. Er zijn drie soorten overgangsrecht: Algemeen, Thematisch en Activiteitgebonden overgangsrecht.

Lees meer

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over definities in het Activiteitenbesluit en in bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor), anders dan vergunningplicht.

Lees meer

Vragen en antwoorden over toezicht en handhaving op het Activiteitenbesluit.

Lees meer

Deze pagina geeft een overzicht van direct werkende milieuregelgeving voor Wm- inrichtingen. Het overzicht beperkt zich tot algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s; besluiten) en enkele belangrijke regelingen, anders dan het Activiteitenbesluit.

Lees meer
wetgeving en handhaving

Meer over het Activiteitenbesluit