Activiteitenbesluit uitgelegd

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit > Activiteitenbesluit uitgelegd

Activiteitenbesluit uitgelegd

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit uitgelegd

Dit onderdeel van de website gaat dieper in op het Activiteitenbesluit.

Het uitgangspunt van het Activiteitenbesluit is om zoveel mogelijk inrichtingen onder algemene regels te brengen. Het achterliggende doel hiervan is het verminderen van de administratieve lasten voor zowel inrichtingen als overheden.

Het Activiteitenbesluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater. Uitleg over deze milieuthema's vindt u via de pagina thema's. De pagina activiteiten bevat informatie over de activiteiten uit het besluit en voor enkele branches is er specifieke informatie beschikbaar.

Op inrichtingen uit branches met gelijksoortige activiteiten, is het Activiteitenbesluit meestal volledig van toepassing. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan u helpen bij de vraag welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt in het schema typen inrichting Wet milieubeheer.

De pagina eerste kennismaking helpt u op weg. In de andere onderdelen gaan we dieper in op verschillende juridische aspecten.

Uitleg over de basisprincipes van het Activiteitenbesluit voor mensen die voor het eerst te maken krijgen met het besluit.

Lees meer

Overzichtsschema van type inrichtingen onder de Wet milieubeheer. Uit het schema wordt duidelijk wanneer er sprake is van vergunningplicht, algemene regels of een combinatie daarvan.

Lees meer

Alle artikelen over het overgangsrecht zijn zowel in het Activiteitenbesluit als in de ministeriële regeling samengetrokken in één hoofdstuk: hoofdstuk 6. Er zijn drie soorten overgangsrecht: Algemeen, Thematisch en Activiteitgebonden overgangsrecht.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat algemene regels voor milieubelastende activiteiten. Soms is het echter niet mogelijk om algemene regels op te stellen die in alle gevallen redelijk zijn. Daarom bevat het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om in bepaalde gevallen van de algemene regels af te wijken met maatwerkvoorschriften. Maatwerkvoorschriften kunnen op initiatief van het bevoegd gezag worden opgesteld of op verzoek van de inrichtinghouder.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat doelvoorschriften, erkende maatregelen en verplichte maatregelen. Hier worden deze begrippen uitgelegd.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven om bepaalde milieumaatregelen toe te passen. Bedrijven mogen ook een gelijkwaardige voorziening treffen. Soms moet het bedrijf daarvoor vooraf toestemming voor vragen bij het bevoegd gezag. Lees hier meer over deze toestemming, de procedure, de beoordeling van gelijkwaardige voorzieningen door het bevoegd gezag en de mogelijkheden om hierbij advies te krijgen.

Lees meer
wetgeving en handhaving

Meer over het Activiteitenbesluit

 

Kenniscentrum InfoMil