Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij

Op 18 oktober 2011 is een wijziging van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2011 nr. 18726).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Aanvulling van de bijlage van de Rav met een aantal nieuwe huisvestingssystemen
 • Aangepaste systemen: namelijk npassing van het systeemnummer van een aantal huisvestingssystemen in de bijlage vanwege actualisering van deze systeembeschrijvingen
 • Geur en fijnstof: toevoeging van een aantal nieuwe additionele systemen voor de opslag van mest en voor de reductie van fijnstof

Nieuwe huisvestingssystemen
Bij deze wijziging zijn in totaal dertien nieuwe systemen in de bijlage opgenomen:

 • Vier nieuwe luchtwassers voor de varkenshouderij
 • Twee nieuwe systemen met mestbeluchting via buizen voor huisvesting van ouderdieren van legkippen
 • Systeem met warmteheaters met luchtmengsysteem voor vleeskuikens, vleeskalkoenen, ouderdieren van vleeskuikens en vleeskalkoenen in opfok
 • Biofilter voor de pluimveehouderij
 • Drie systemen voor de opslag van kippenmest in een loods in combinatie met een luchtwasser
 • Ionisatiefilter en een warmtewisselaar, beide voor de reductie van de emissie van fijnstof voor de pluimveehouderij.

Aangepaste systemen
Een aantal bestaande systemen zijn geschikt gemaakt voor toepassing bij andere diercategorieën. Het gaat:

 • Een chemische luchtwasser
 • Een luchtmengsysteem in combinatie met een warmtewisselaar voor kippen en kalkoenen en de droogfilterwand voor de reductie van fijnstof bij kalkoenen en eenden.

Ook is in een aantal gevallen door aanpassing van de systeembeschrijving de toepassing van nieuwe varianten van een bestaand systeem mogelijk gemaakt. Dat betreft twee stalvloersystemen voor melkvee, een volièresysteem voor opfok- en legkippen en twee typen droogtunnels voor de kippenhouderij.

Geur en fijnstof
In samenhang met deze wijziging wordt tegelijkertijd bijlage 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij aangepast. De additionele technieken die opgenomen zijn in de Rav stonden al op de fijnstof lijst.