Wijziging Rav 31 december 2013

Op 31 december 2013 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in Staatscourant 2013, nr. 35932 gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in bijlage 1 van de Rav zijn:

  • er zijn tien nieuwe huisvestingssystemen in de bijlage opgenomen
  • de systeemnummers van de luchtwassers zijn in verband met een algehele herziening van de systeembeschrijvingen gewijzigd
  • een groot aantal luchtwassystemen kan bij meer diercategorieën worden toegepast dan tot nu toe mogelijk was
  • bij een aantal systemen met schuine wanden in het mestkanaal is de toepassing van mestpannen nu mogelijk

Daarnaast is het meetprotocol voor de meting van ammoniakemissies (pdf, 721 kB) herzien.

Herziening systeembeschrijvingen luchtwassers

De aanleiding voor het herzien van de systeembeschrijvingen van luchtwassers is de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit milieubeheer per 1 januari 2013. Bij die wijziging van het Activiteitenbesluit zijn specifieke voorschriften opgenomen voor luchtwassystemen, zoals over elektronische monitoring, de capaciteit en het gebruik en onderhoud van het systeem. In de ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, worden sommige voorschriften verder uitgewerkt. De systeembeschrijvingen van de luchtwassers zijn hierop aangepast. De voorschriften in het Activiteitenbesluit en de eisen in de systeembeschrijvingen sluiten nu goed op elkaar aan.