Brief Rekenresultaten Monitoring NSL

De (concept) rekenresultaten van de Monitoringstool 2011 zijn vanaf 1 september beschikbaar via de website www.nsl-monitoring.nl voor personen met inlogrechten.

De rekenresultaten zijn bepaald op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. Het RIVM heeft de rekenkundige validatie afgerond en voert op dit moment nog de laatste datacontroles uit. Wij zullen u 2-wekelijks informeren, over de datacontrole en de voortgang van de monitoringsrapportage.

Rekenresultaten bekijken
U hebt de volgende mogelijkheden om de rekenresultaten te bekijken:

 1. Exporteren rekenresultaten
  U kunt rekenresultaten (als shape- of csv-bestand) exporteren op dezelfde wijze als wegsegmenten en receptoren. Ga naar www.nsl-monitoring.nl - Inloggen - Exporteren invoergegevens en resultaten. Een toelichting van de werkwijze staat in paragraaf 5.3 van de Handleiding monitoring NSL.
 2. Via de kaartviewer
  U kunt de rekenresultaten bekijken in de kaart van de Monitoringstool. Ga naar www.nsl-monitoring.nl - Inloggen - Kaart monitoring 2011.
  De functies 'thematisch kleuren' en 'filter' zijn geschikt om de juiste gegevens te tonen.
  Activeer zo nodig extra kaartlagen (blauwe plusje rechtsboven).
  Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteiten van de kaart de geactualiseerde Handleiding kaarten Monitoringstool NSL.

Analyse resultaten
Met de resultaten van de monitoring kan de NSL-coördinator een analyse maken van de stand van zaken: Is er sprake van knelpunten, gaat het om nieuwe of hardnekkige oude knelpunten, die om nieuwe maatregelen vragen? Is duidelijk wie de bronhouder is van de knelpunt(en) of dient hierover met andere partners overeenstemming te komen? Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om burgers en bestuur te informeren over de luchtkwaliteit. Zie ook: hoofdstuk 12 van de Handleiding monitoring NSL.

Planning
Met de rekenresultaten stelt Bureau Monitoring de monitoringsrapportage NSL 2011 op. Het streven is om de monitoringsrapportage voor de begrotingsbehandeling van IenM, die gepland staat in november, aan te bieden aan de Eerste en Tweede Kamer. De opzet van de rapportage 2011 sluit aan bij de opzet van de rapportage uit 2010.

Wij zullen u informeren als de rapportage in definitieve vorm beschikbaar is.

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Voor meer informatie over de Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de Monitoringstool zie www.infomil.nl/NSL.