Brief Ontwikkelingen Monitoringsronde 2011

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Planning

Het uitvoeren van de noodzakelijke verbeteringen aan de Monitoringstool verloopt minder voorspoedig dan voorzien. Gemaakte afspraken rond deze werkzaamheden zijn bij herhaling niet gerealiseerd. Hierdoor is de beoogde planning van de monitoring ernstig onder druk komen te staan. Het instrumentarium dat u nodig heeft om de gegevens in de Monitoringstool te actualiseren is nog niet gereed, en het is onzeker wanneer dat wel het geval zal zijn. Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat de Monitoringstool toch zo spoedig mogelijk zal werken, maar we kunnen op dit moment nog niet een planning toezenden waar we voldoende zeker van zijn.

We beraden ons op de gevolgen die dit alles heeft voor het monitoringsproces. We zullen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In elk geval ontvangt u komende week bericht over de stand van zaken.

Deze perikelen hebben tot gevolg dat NSL-partners voor het importeren van gegevensbestanden en/of het wijzigen van gegevens in de kaart van de Monitoringstool, minder tijd hebben dan gepland. Wij beseffen dat dit druk kan leggen op uw planning. Om deze monitoringsronde toch zo soepel mogelijk te laten verlopen, biedt Bureau Monitoring extra ondersteuning aan:

In maart extra ondersteuning bij de voorbereiding van bestanden voor de Monitoringstool:

 • Beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor het actualiseren van bestanden (het testen van het importeren van bestanden, het automatisch genereren van rekenpunten bij gewijzigde ligging van wegen).
 • Ondersteuning door Bureau Monitoring op maat na aanvraag daarvan aan de Helpdesk van InfoMil. Om goede ondersteuning te kunnen bieden is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium aangeeft tegen welke knelpunten u aanloopt.

Daarnaast zal begin maart de ‘Handleiding Monitoring NSL' beschikbaar komen op www.infomil.nl/NSL en www.nsl-monitoring.nl/.

In april extra ondersteuning bij het importeren van bestanden en het wijzigen van gegevens via de kaart van de Monitoringstool:

 • Werksessie ‘werken met de Monitoringstool' - 11 april.
 • Uitbreiding dienstverlening Helpdesk InfoMil door het instellen van een telefonische Hotdesk.

Waar kunt/bent u nu al mee aan de slag?

Op dit moment is het al geruime tijd mogelijk om aan de slag te zijn met de monitoring NSL 2011. U kunt:

 • de benodigde informatie over de projecten en maatregelen verzamelen. Bij de vorige brief heeft u, in een bijlage, de gegevens ontvangen die nu in de voortgangsformulieren aanwezig zijn. Vanaf 9 maart kunt u de verzamelde, actuele informatie verwerken in het tabblad ‘2011' dat in ieder voortgangsformulier is aangemaakt;
 • beginnen met de actualisatie van de verkeersgegevens. Als uitgangspunt kunt u de gegevensbestanden (monitoring 2010) uit de Monitoringstool exporteren.

In de brief van 7 januari en in de bronnen genoemd in de volgende alinea vindt u meer informatie over deze mogelijkheden.

Beschikbare informatie

U ontvangt per e-mail nog van Bureau Monitoring:

 • Informatie over de ondersteuning die Bureau Monitoring u kan bieden bij de actualisatie van invoergegevens en het importeren daarvan in de Monitoringstool. Als u op korte termijn uw knelpunten aangeeft, kan Bureau Monitoring bijtijds meezoeken naar een geschikte oplossing.
 • Een uitnodiging voor de werksessie Monitoringstool van 11 april.
 • Uitleg over maatregelgebieden voor schonere bussen, milieuzones, absolute correcties en resultaatafspraken. Op hoofdlijnen zal de werkwijze gelijk zijn aan die in 2010.

Verbeteringen Monitoringstool

In het afgelopen jaar zijn via de helpdesk van InfoMil, de voorlichtingsbijeenkomsten en de evaluatie van de monitoringsronde NSL 2010 diverse wensen en verbeterpunten voor Monitoringstool bekend gemaakt bij Bureau Monitoring. Een flink aantal daarvan wordt momenteel doorgevoerd in de Monitoringstool. Bijvoorbeeld:

 • milieudiensten en regio's als te selecteren overheid bij de voortgangsformulieren mogelijk maken;
 • rekenpunten een eigenaar (RWS (Rijkswaterstaat), provincie, gemeente) geven zoals wegen nu al hebben. Dit maakt het mogelijk om verantwoordelijkheden beter te scheiden;
 • een opmerkingenveld bij rekenpunten waarin overheden de motivatie kunnen (optioneel, maar gewenst) noteren als de status van een rekenpunt verandert, bijv. vanwege het toepasbaarheidsbeginsel of blootstellingscriterium;
 • extra kolommen met informatie uit het rekenpuntenbestand ook in het resulatenbestand tonen, zodat beter te zien is waar het rekenpunt ligt. Bijv. de naam van het rekenpunt en het segmentnummer waaraan het gekoppeld is;
 • de time-out die soms optrad bij het importeren van bestanden verhelpen.

Daarnaast staan ook de vorig jaar gevonden fouten in de Monitoringstool, zoals vermeld in de monitoringsrapportage NSL 2010, op de lijst met verbeterpunten die doorgevoerd zullen worden.

Aanvragen voor extra ondersteuning en eventuele vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u richten tot de Helpdesk van InfoMil.