Herstructureren bestaande windturbines

In artikel 6h Besluit uitvoering Chw is opgenomen dat binnen de provincie Flevoland bestaande windturbines kunnen worden gemoderniseerd of vervangen door windturbines met meer bouwmassa.

Toepasselijke gebied

De provicie Flevoland.

Afwijking regels

In de provincie Flevoland kunnen in een bestemmingsplan gebieden worden aangewezen waarbinnen de daar aanwezige windturbines kunnen worden gemoderniseerd of vervangen door windturbines met meer bouwmassa. Het moet gaan om windturbines die economisch of technisch zijn afgeschreven. Deze regeling wijkt af van artikel 3.5, eerste volzin, Wro. Daarin staat dat bouwwerken mogen worden vervangen door gelijksoortige bebouwing van gelijke of nagenoeg gelijke bouwmassa.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit Uitvoering Chw, zevende tranche, is de regeling van artikel 6h opgenomen.

Achtergrondinformatie

De provincie Flevoland wil meer energie opwekken met minder windturbines. Daarom wil de provincie de aanwezige windturbines met een productie van 600 megawatt (MW) herstructureren. Hiervoor moet ruimte worden vrijgemaakt, omdat de beschikbare ruimte voor windturbines al bijna helemaal in gebruik is. Dit experiment loopt vooruit op een meer algemene moderniseringsbepaling die in de Omgevingswet wordt opgenomen.