Omgevingsvisie Meerssen (artikel 7h)

Op basis van artikel 7h Besluit Uitvoering Chw kan de gemeente Meerssen vooruitlopend op de Omgevingswet een gebiedsdekkende omgevingsvisie opstellen.

Toepasselijke gebieden

  • gemeente Meerssen

Afwijking regels

In aanvulling op artikel 2.1 Wro kan de raad van de gemeente Meersen een structuurvisie vaststellen. Daarin zijn de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid vastgelegd met het oog op:

  • bereik en in stand houden veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit, en;
  • doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling fysieke leefomgeving ter vervulling maatschappelijke functies.

Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van de structuurvisie kan worden afgeweken van:

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

De gemeente Meerssen wil een gebiedsdekkende omgevingsvisie opstellen. Hiermee loopt de gemeente vooruit op de Omgevingswet. In aanvulling op artikel 2.1 Wro zal deze visie niet alleen zien op het ruimtelijke beleid van de gemeente. In deze visie zullen namelijk ook alle onderdelen van de fysieke leefomgeving worden meegenomen.

De gemeente wil dat de visie op een snelle en inzichtelijke manier raadpleegbaar wordt. Daarom moet waarschijnlijk worden afgeweken van de huidige digitale standaarden. Deze zijn vastgelegd in de ministeriële regeling "Standaarden ruimtelijke ordening 2012". Deze regeling is gebaseerd op artikel 1.2.6 Bro. Deze standaarden hebben alleen betrekking op het onderdeel ruimtelijke ordening. Daarom kan de gemeente besluiten om af te wijken van de geldende standaarden. Nu dit tot gevolg kan hebben dat de visie niet op www.ruimtelijkeplannen.nl kan worden geplaatst, wordt een alternatieve voorziening mogelijk gemaakt.