Afwijken energieprestatiecoëfficiënt vooruitlopen op systematiek maatwerkregels (artikel 6p)

Artikel 6p Besluit uitvoering Chw biedt gemeenten de mogelijkheid om een nog lagere EPC-norm dan 0,2 voor te schrijven en ook af te wijken van de EPC-norm voor andere gebruiksfuncties dan wonen.

Toepasselijk gebied

Het innovatieve experiment geldt voor:

 • Gemeente Amsterdam
 • gemeente Enschede
 • Gemeente Giessenlanden, Bedrijventerrein Betonson
 • gemeente Leusden
 • gemeente Zaanstad
 • gemeente Zuidhorn, woongebied Tussen de Gasten

Afwijking regels

 • in afwijking van artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt voor het bouwen van woningen een energieprestatiecoëfficiënt van 0,2, mits
 • de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a uiterlijk 31 december 2019 is ingediend
 • in aanvulling op artikel 8 van de Woningwet kunnen tot en met 31 december 2020 in de bouwverordening, in afwijking van artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012, voor te bouwen gebruiksfuncties waarvoor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist is, voorschriften worden opgenomen die voorzien in een lagere energieprestatiecoëfficiënt.
 • in aanvulling op artikel 8 van de Woningwet kunnen in de periode tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor te bouwen gebruiksfuncties waarvoor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,  aanhef en onder a,  van de Wabo vereist is, in de  bouwverordening voorschriften worden opgenomen die voorzien in lagere maximumwaarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en een hogere minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie dan bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

Overzicht wijzigingen

 • De wetgever nam dit artikel op in de 17e tranche van het Besluit uitvoering Chw.
 • In de 18e tranche van het Besluit uitvoering Chw voegde de wetgever de volgende gebieden toe:
  • Bloemendaal, Blekersveld
  • Gooise Meren, Laren en Hilversum, Crailo
  • Harderwijk
 • In de tweeëntwintigste tranche van het Besluit uitvoering Chw vervalt onderdeel a, onder verlettering van de onderdelen b tot en met tot a tot en met h.
 • In de dertiende tranche Ru Chw geldt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook voor het plangebied Stationsgebied Heerhugowaard.

Achtergrondinformatie

Dit experiment biedt de gemeenten de mogelijkheid om een EPC-norm van 0,2 voor nieuw te bouwen woningen verplicht te stellen. Dit was voor anderen gemeenten al mogelijk in artikel 6b. Artikel 6p gaat verder door vooruit te lopen op de systematiek van maatwerkregels via de Omgevingswet. In de bouwverordening kan een lagere EPC-norm dan 0,2 voorgeschreven worden. Verder kan ook afgeweken worden van de EPC-norm voor andere gebruiksfuncties dan wonen.