Bredere reikwijdte bestemmingsplan (artikel 7c)

In artikel 7c, Besluit Uitvoering Chw, is voor een aantal gemeenten de mogelijkheid opgenomen om te experimenteren met een bredere reikwijdte van bestemmingsplannen. Daarmee krijgen deze bestemmingsplannen het karakter van een omgevingsplan. Tot 1 januari 2024 kan gebruik worden gemaakt van deze bevoegdheid, mits het ontwerp vóór de inwerkingtreding van het Omgevingswet ter inzage is gelegd.

Toepasselijke gebieden

Zie onder wijzigingen.

Afwijking regels

In artikel 7c staan aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van bestaande wetgeving. Deze staan hieronder.

Aanvullingen:

Algemeen:

 • In het bestemmingsplan kan een verbodsbepaling worden opgenomen die bepaalt dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande melding aan het college van burgemeester en wethouders een daarbij aangewezen activiteit te verrichten (artikel 7c, lid 5).
 • In het bestemmingsplan kunnen ook regels worden gesteld waarvan de uitleg bij de uitoefening van een bij die regels aan te geven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Daarbij kan worden bepaald dat de beleidsregels worden vastgesteld door de gemeenteraad of door burgemeester en wethouders (artikel 7c, lid 6).
 • De geldende termijnen voor alle onderdelen staan in artikel 7c, lid 16.

Wro:

 • In aanvulling op artikel 3.1, lid 1, Wro kunnen in het bestemmingsplan ook regels worden gesteld die strekken voor het (artikel 7c, lid 1):
  a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en (artikel 7c, lid 1, onder a)
  b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies (artikel 7c, lid 1, onder b).
 • De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot het wijzigen van onderdelen van het bestemmingsplan delegeren aan burgemeester en wethouders (artikel 7c, lid 13).
 • Voor de in het experiment betrokken bestemmingsplannen geldt dat als daarin onbenutte bouw- of gebruiksmogelijkheden worden wegbestemd, de planschade in ieder geval als voorzienbaar in de zin van artikel 6.3, aanhef en onder a, Wro wordt aangemerkt, als (artikel 7c, lid 8):
  a. deze herziening ten minste 3 jaar voor de vaststelling van het bestemmingsplan is aangekondigd (artikel 7c, lid 8, onder a);
  b. van de voorgenomen herziening kennis is gegeven aan de eigenaren in het gebied, en (artikel 7c, lid 8, onder b)
  c. gedurende deze termijn de mogelijkheid bestond de bouw- of gebruiksmogelijkheden te realiseren (artikel 7c, lid 8, onder c).

Gemeentewet:

 • Het bestemmingsplan kan de door het gemeentebestuur gestelde regels als bedoeld in artikel 108 Gemeentewet bevatten die geheel of gedeeltelijk zien op de fysieke leefomgeving (artikel 7c, lid 4).

Afwijkingen:

Wro:

 • In afwijking van artikel 3.1, lid 2, Wro worden de bestemming van gronden en de daarvoor gestelde regels binnen een periode van 20 jaar opnieuw vastgesteld (artikel 7c, lid 2).
 • Artikel 3.1, lid 3 tot en met lid 5, Wro is niet van toepassing (artikel 7c, lid 2).
 • In afwijking van artikel 3.2 Wro geldt een voorlopige bestemming voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (artikel 7c, lid 3).
 • Bij de vaststelling van het bestemmingsplan kan de gemeenteraad besluiten tot afwijking van artikel 6.12, lid 1, en lid 3, Wro, met dien verstande dat een exploitatieplan door burgemeester en wethouders kan worden vastgesteld bij een omgevingsvergunning voor het bouwen (artikel 7c, lid 10).

Bro:

 • Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan kan worden afgeweken van (artikel 7c, lid 9):
  a. artikel 1.2.1, lid 2, en artikel 1.2.1a, onderdeel a, Bro onder de voorwaarde dat het ontwerp van het bestemmingsplan of het vastgestelde bestemmingsplan elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar wordt gesteld en blijft op een door de gemeenteraad te bepalen internetadres. In dat geval bevat de landelijke voorziening als bedoeld in artikel 1.2.1, lid twee, een verwijzing naar dit internetadres (artikel 7c, lid 9, onder a).
  b. artikel 3.1.6, lid 1, onder f, en vijfde lid, onder c, Bro, (artikel 7c, lid 9, onder a).
  c. de bij de ministeriële regeling als bedoeld in artikel 1.2.6 Bro gestelde regels of nadere regels (artikel 7c, lid 9, onder b).

Woningwet:

 • In het bestemmingsplan kunnen regels worden gesteld waarvan de uitleg bij de uitoefening van een bij die regels aan te geven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Daarbij kan worden bepaald dat de beleidsregels worden vastgesteld door de gemeenteraad of door burgemeester en wethouders. Als deze regels te maken hebben met het uiterlijk van bouwwerken en bij de toepassing een interpretatie behoeven, dan stelt de gemeenteraad de criteria vast die worden toegepast bij de beoordeling van het uiterlijk van het bouwwerk waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit betrekking heeft. Deze criteria zijn zoveel mogelijk toegesneden op de onderscheiden bouwwerken. In afwijking van artikel 12b Woningwet wordt het advies van de welstandscommissie of de stadsbouwmeester slechts op die criteria gebaseerd (artikel 7c, lid 7).

Activiteitenbesluit:

Wgh:

 • Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan kan worden afgeweken van (artikel 7c, lid 9):
  a. hoofdstuk VIIIa van de Wgh met dien verstande dat in afwijking van afdeling 1 van dat hoofdstuk een besluit als bedoeld in artikel 110a Wgh deel kan uitmaken van het bestemmingsplan, en (artikel 7c, lid 9, onder c)
  b. hoofdstuk VIIIa met dien verstande dat in afwijking van afdeling 2 van dat hoofdstuk de mate van detail van de voor de vaststelling van de geluidbelasting te verrichten akoestische onderzoeken kan worden afgestemd op het detailniveau en de fase van voorbereiding van het bestemmingsplan (artikel 7c, lid 9, onder c).

Wm

 • Artikel 8.42b Wm is op het bestemmingsplan van overeenkomstige toepassing (artikel 7c, lid 11).

Bgh:

 • Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan kan worden afgeweken van (artikel 7c, lid 9):
  a. artikel 5.4 van het Bgh met dien verstande dat een besluit als bedoeld in artikel 110a Wgh deel kan uitmaken van het bestemmingsplan, en (artikel 7c, lid 9, onder d)
  b. artikel 5.4 van het Bgh met dien verstande dat de mate van detail van de voor de vaststelling van de geluidbelasting te verrichten akoestische onderzoeken kan worden afgestemd op het detailniveau en de fase van voorbereiding van het bestemmingsplan (artikel 7c, lid 9, onder d).

Wabo:

In afwijking van artikel 2.8, lid 1, van de Wabo en artikel 3.2, aanhef en onder b, van de Regeling omgevingsrecht:

 • verstrekt de aanvrager bij de aanvraag om een vergunning
 • voor het gebruiken van gronden of bouwwerken (artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder c, Wabo)
 • gegevens en bescheiden over de gevolgen van het nieuwe gebruik voor de fysieke leefomgeving.

In afwijking van artikel 2.12, lid 1, van de Wabo kan:

 • het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen
 • voor een activiteit uit artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo
 • als de activiteit niet in strijd is met de regels uit artikel 7c, eerste lid, van het Besluit Uitvoering Chw.

Overzicht wijzigingen

 • In het Besluit Uitvoering Chw, 7e tranche, is de regeling van artikel 7c opgenomen. Daarbij zijn de volgende gebieden aangewezen:
  • Haven- en industriegebied Oosterhorn Delfzijl (Bijlage 36A Besluit uitvoering Chw)
  • Haven- en industriegebied Eemshaven Eemsmond (Bijlage 36B Besluit uitvoering Chw)
 • In de 8e tranche is een nieuw gebied toegewezen:
  • Havenkwartier, Assen (Bijlage 47 Besluit Uitvoering Chw)
 • In de 9e tranche is een vernummering opgenomen.
 • In de 10e tranche zijn de volgende plangebieden opgenomen:
  • De Scheg, Amstelveen (Bijlage 59, Besluit uitvoering Chw)
  • Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost, gemeente Alphen aan den Rijn (Bijlage 60, Besluit uitvoering Chw)
  • Laan 1945, Beuningen (Bijlage 29, Besluit uitvoering Chw)
  • Binnensingelgebied, Enschede (Bijlage 61, Besluit uitvoering Chw)
  • Brainport Park, Eindhoven (Bijlage 62, Besluit uitvoering Chw)
  • Automotive Campus, Helmond (Bijlage 63, Besluit uitvoering Chw)
  • Buitengebied Leudal, Leudal (Bijlage 64, Besluit uitvoering Chw)
  • CHV-terrein, Veghel (Bijlage 19, Besluit uitvoering Chw)
  • Bergwijkpark, Diemen (Bijlage 65, Besluit uitvoering Chw)
 • In de 11e tranche nam de wetgever een 13e en 14e lid op. Deze wijziging gaat over artikel 2.8 en 2.12 van de Wabo. Verder nam de wetgever in het zestiende lid een maximale termijn op en koppelde deze termijn aan de volgende nieuwe plangebieden:
  • Binnenstad Apeldoorn, Apeldoorn
  • Buitengebied Boekel, Boekel
  • Brandevoort-Noord, Helmond
  • Buitengebied Rijssen-Holten, Rijssen Holten
  • Buitengebied Steenwijkerland, Steenwijkerland
  • Locatieontwikkeling De Bulders, Heeze-Leende
  • Centrum Sneek, Súdwest-Fryslân
  • Buitengebied Borsele, Borsele
  • Business Centre Treeport, Zundert
  • Binnenstad Ouderwater, Oudewater
  • Landschapspark Bergse Heide, Bergen op Zoom
 • In de 12e tranche wijzigde de wetgever de termijnen van artikel 7c, lid 16. Ook voegde zij de volgende plangebieden toe:
  • Groene Delta van Nijmegen, Nijmegen
  • Bedrijventerrein Betonson, Giessenlanden
  • Transformatiegebied Noordelijke Stadsentree, Meppel
  • Transformatie ENCI-terrein en de mergelgroeve, Maastricht
  • Agriport, Hollands Kroon
  • Bedrijventerrein Donkersloot, Ridderkerk
  • Landelijk gebied Zoeterwoude, Zoeterwoude
  • Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik, Best
  • Buitengebied in balans, Nederweert
  • Lange Weeren, Edam-Volendam
  • Binnenstad Wageningen, Wageningen
  • The Green Village, Delft
  • Bedrijventerrein Groote Haar, Gorinchem
  • Aardbevingsbestendig bestemmingsplan, Appingedam
 • In de 14e tranche wijzigde de wetgever de termijnen van artikel 7c, lid 16. Ook voegde zij de volgende plangebieden toe:
  • Haven-Stad, Amsterdam (Bijlage 93 Besluit uitvoering Chw)
  • Brainport Park, Best (Bijlage 99 Besluit uitvoering Chw)
  • Dorp Wijk aan Zee, Beverwijk (Bijlage 100 Besluit uitvoering Chw)
  • Buitengebied, Brielle (Bijlage 101 Besluit uitvoering Chw)
  • Buitengebied, Westvoorne (Bijlage 102 Besluit uitvoering Chw)
  • Projectlocatie Valkenburg, Katwijk (Bijlage 35 Besluit uitvoering Chw)
  • Hoefweg-Zuid 2016, Lansingerland (Bijlage 103 Besluit uitvoering Chw)
  • Bedrijventerrein De Kade, Maassluis (Bijlage 104 Besluit uitvoering Chw)
  • Rijnhuizen, Nieuwegein (Bijlage 105 Besluit uitvoering Chw)
  • Campusterrein Nijmegen-Radboud, Nijmegen (Bijlage 106 Besluit uitvoering Chw)
  • Bavo-terrein, Noordwijkerhout (Bijlage 107 Besluit uitvoering Chw)
  • De Pas, Overbetuwe (Bijlage 108 Besluit uitvoering Chw)
  • Havenkanaal, Wassenaar (Bijlage 109 Besluit uitvoering Chw)
  • Landelijk gebied, Zutphen (Bijlage 110 Besluit uitvoering Chw)
 • In de 15e tranche is een vernummering opgenomen. Na het tiende lid, wordt artikel 11 toegevoegd. De wetgever voegde in artikel 7c, lid 16 de volgende plangebieden toe:
 • World Food Center, gemeente Ede (Bijlage 112 Besluit uitvoering Chw
 • Bebouwde Kom Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo (Bijlage 113 Besluit uitvoering Chw)
 • Modern werklandschap Wijkevoort, gemeente Tilburg (Bijlage 114 Besluit uitvoering Chw)
 • Bedrijventerrein Dordtse Kil IV, gemeente Dordrecht, (Bijlage 115 Besluit uitvoering Chw)
 • Park 21, gemeente Haarlemmermeer, (Bijlage 116 Besluit uitvoering Chw)
 • Buitengebied Hattem, gemeente Hattem, (Bijlage117 Besluit uitvoering Chw)
 • Buitengebied Gilze en Rijen, gemeente Gilze en Rijen (Bijlage 118 Besluit uitvoering Chw)
 • Buitengebied Baarle-Nassau, gemeente Baarle-Nassau (Bijlage 119 Besluit uitvoering Chw)
 • Retailpark Belvédère, gemeente Maastricht (Bijlage 120 Besluit uitvoering Chw)
 • Mijnkintbuurt Fase 1, gemeente Rotterdam (Bijlage 121 Besluit uitvoering Chw)
 • Buitengebied Boarnsterhim, gemeente Leeuwarden (Bijlage 122 Besluit uitvoering Chw)
 • Sciencepark Technopolis, gemeente Delft (Bijlage 123 Besluit uitvoering Chw)
 • Maasvlakte 2, gemeente Rotterdam (Bijlage 124 Besluit uitvoering Chw)
 • Binnenstad Schoonhoven, gemeente Schoonhoven (Bijlage 125 Besluit uitvoering Chw)
 • Buitengebied Hillegom, gemeente Hillegom (Bijlage 126 Besluit uitvoering Chw)
 • In de 16e tranche is een vernummering opgenomen. De wetgever voegde in artikel 7c, lid 17, de volgende plangebieden toe:
  • Waubach, gemeente Landgraaf (Bijlage 132, Besluit uitvoering Chw)
  • Gravenrode, gemeente Landgraaf (Bijlage 133, Besluit uitvoering Chw)
  • Bad Nieuweschans, gemeente Oldambt (Bijlage 134, Besluit uitvoering Chw)
  • Goudasfalt, gemeente Gouda (Bijlage 135, Besluit uitvoering Chw)
  • Postcodegebied 1012, gemeente Amsterdam (Bijlage 136, Besluit uitvoering Chw)
  • Klein Plaspoelpolder, gemeente Leidschendam-Voorburg (Bijlage 137, Besluit uitvoering Chw)
  • Schieoevers Noord, gemeente Delft (Bijlage 128, Besluit uitvoering Chw)
  • Strijp-S en Strijp-T, gemeente Eindhoven (Bijlage 138, Besluit uitvoering Chw)
  • Buitengebied Woerden, gemeente Woerden (Bijlage 139, Besluit uitvoering Chw)
  • Buitengebied Gaasterlân-Sleat, gemeente Fryske Marren (Bijlage 140, Besluit uitvoering Chw)
  • Nuenen West, gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten (Bijlage 141, Besluit uitvoering Chw)
  • Buitengebied Bernheze, gemeente Bernheze (Bijlage 142, Besluit uitvoering Chw)
  • Dorp Norg, gemeente Noordenveld (Bijlage 143, Besluit uitvoering Chw)
  • Dukenburg, gemeente Nijmegen (Bijlage 144, Besluit uitvoering Chw)
  • Lint-Zuid, gemeente Lansingerland (Bijlage 145, Besluit uitvoering Chw)
  • Broekgraaf, gemeente Leerdam (Bijlage 146, Besluit uitvoering Chw)
  • Kernen Rijssen en Holten, gemeente Rijssen-Holten (Bijlage 147, Besluit uitvoering Chw)
  • Kernen Koggenland, gemeente Koggenland (Bijlage 148, Besluit uitvoering Chw)
 • In de 17e tranche voegde de wetgever in artikel 7c, lid 17 de volgende plangebieden toe:
  • Koers 2025,  Buiksloterham en Zuid as, gemeente Amsterdam (Bijlage 149 Besluit uitvoering Chw)
  • Meilust, gemeente Bergen op Zoom (Bijlage 150, Besluit uitvoering Chw)
  • Buitengebied, gemeente Bladel (Bijlage 151, Besluit uitvoering Chw)
  • De Groote Wielen, gemeente Den Bosch (Bijlage152, Besluit uitvoering Chw)
  • Doornspijk, gemeente Elburg (Bijlage 153, Besluit uitvoering Chw)
  • Bedrijventerrein Dombosch, gemeente Geertruidenberg (Bijlage 154, Besluit uitvoering Chw)
  • Fokmast Regte Heide, gemeente Goirle (Bijlage 155, Besluit uitvoering Chw)
  • Zandzoom, gemeente Heiloo (Bijlage 156, Besluit uitvoering Chw)
  • Buitengebied Noord Oost en Rimburg, gemeente Landgraaf (bijlage 157, Besluit uitvoering Chw)
  • Leiden Noord, gemeente Leiden (Bijlage 158, Besluit uitvoering Chw)
  • Buytewech-Noord, gemeente Nieuwkoop (Bijlage 159, Besluit uitvoering Chw)
  • De Binnentuinen Rucphen, gemeente Rucphen (Bijlage 160, Besluit uitvoering Chw)
  • Centrum Venray, gemeente Venray (Bijlage161, Besluit uitvoering Chw)
  • Oosterseveld, gemeente Vlieland (Bijlage 162, Besluit uitvoering Chw)
  • Haven 8, gemeente Waalwijk (Bijlage 163, Besluit uitvoering Chw)
  • Poeldijk Centrum, gemeente Westland (Bijlage 164, Besluit uitvoering Chw)
  • Woongebied Tussen de Gasten, gemeente Zuidhorn (Bijlage 165, Besluit uitvoering Chw)
 • In de 18e tranche  wijzigde de  wetgever de termijnen van artikel 7c en voegde in artikel 7c, lid 17 de volgende plangebieden toe:
 • In de eerste tranche Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet zijn de volgende plangebieden toegevoegd:
 • In de 2e tranche Ru Chw zijn de volgende plangebieden toegevoegd:
 • In de 3e tranche Ru Chw zijn de volgende plangebieden toegevoegd:

Achtergrondinformatie

In de hierboven genoemde gemeenten zijn gebieden aangemeld om te experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Daarmee krijgen deze bestemmingsplannen het karakter van een omgevingsplan. Zo kan worden geëxperimenteerd op de in de toekomstige Omgevingswet beoogde verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan. Zolang de Omgevingswet niet is vastgesteld en in werking is getreden, geldt een experimenteel omgevingsplan als een buitenwettelijk en vormvrij plan. Met artikel 7c wordt aan deze plannen een wettelijke grondslag gegeven.


Nieuwe jurisprudentie artikel 7c

Op 3 februari 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een relevante uitspraak gedaan. De uitspraak gaat over artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (innovatie). Op 17 februari 2016 heeft de Afdeling ook een relevante uitspraak gedaan over artikel 7k. Deze uitspraken kunt u terugvinden in ons jurisprudentieoverzicht.