Bouwen zonder omgevingsvergunning (artikel 6j)

In artikel 6j Besluit uitvoering Chw staat dat bouwactiviteiten soms geen bouwvergunning nodig hebben.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor gebieden die burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam aanwijzen.

Afwijking regels

Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) geldt:

  • vanaf het moment van inwerkingtreding van de 11e tranche
  • tot 15 juli 2021
  • niet voor een bouwactiviteit uit het tweede lid
  • die een architect of dienstverrichter als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de architectentitel uitvoert
  • en die voldoet aan de eisen uit het derde lid

Overzicht wijzigingen

De regeling volgt uit de 11e tranche van het Besluit Uitvoering Chw.

De twaalfde tranche Besluit uitvoering Chw wijzigde de termijn van 5 jaar naar 'tot 15 juli 2021'.

In de tweeëntwintigste tranche  Besluit uitvoering Chw wordt de tijdsduur van het experiment aangepast naar 1 september 2025. En de knip  tussen de technische en ruimtelijke bouwactiviteit, die met de Omgevingswet in werking treedt, geïntroduceerd.

Achtergrondinformatie

Dit nieuwe experiment ligt in het verlengde van artikel 6i van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Het bouwt daarop voort door voor een beperkt deel van bouwactiviteiten de andere preventieve toetsen uit de omgevingsvergunning voor bouwen ook uit het overheidsdomein te halen. Een architect zal deze toetsen uitvoeren. Dit experiment sluit aan bij de Omgevingswet.

Een ontwikkelaar moet aan de hand van de Omgevingswet zelf beoordelen of sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit. Dit moet hij doen aan de hand van:

  • het ter plaatse geldende omgevingsplan
  • de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving

Alleen als uit die beoordeling volgt dat dat het geval is, zal een aanvraag om omgevingsvergunning volgen die leidt tot een preventieve toets door het bevoegd gezag. In alle andere gevallen zal de bouwer zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het bouwwerk.

De gemeente Rotterdam wil met dit experiment de toetsing van bouwplannen overlaten aan architecten. Zij moeten de kwaliteit in de gaten houden. Door het verdwijnen van de procedure voor de omgevingsvergunning en bijkomende bouwleges wordt de bouwsnelheid hoger en de kosten voor de aanvragers lager.