Eco Iglo

Het zogenoemde eco igloproject in Leeuwarden (artikel 4 Besluit Uitvoering Chw) beoogt wonen en werken op het water, in de waterkant of op het land aan het water mogelijk te maken. Dit moet op zo'n manier gebeuren dat het water kan stijgen zonder het wonen te belemmeren. Het gaat dus om wonen op een ecologisch verantwoorde manier; een toekomstbewuste flexibele woonvorm waarbij bewust gebruik van water en energie, zorg voor het milieu en een comfortabele leefruimte één geheel vormen.

Toepasselijke gebied

Het betreft een locatie in de gemeente Leeuwarden.

Afwijking regels

Er mag voor een periode van 10 jaar voor een reeks van artikelen (artikel 4 Besluit Uitvoering Chw) worden afgeweken van het Bouwbesluit 2012:

Het betreft vooral voorschriften op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld brandveiligheid), gezondheid (bijvoorbeeld de drink- en warmwater voorziening) en energiezuinigheid. Meestal kan afgeweken worden van bepaalde meetvoorschriften.

Overzicht wijzigingen

  • In het Besluit Uitvoering Chw, eerste tranche, is de regeling van artikel 4 reeds opgenomen.
  • In het Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012 is artikel 4 gewijzigd in het kader van het Bouwbesluit 2012. Deze wijziging heeft kort gezegd betrekking op het schrappen van de regeling wat betreft:
    • Aansluitingsmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet van elektriciteit.
    • Veilige voorziening voor gas.
    • Loopafstand tussen meterruimte en de toegang van een woonfunctie door een niet gemeenschappelijke ruimte.

Achtergrondinformatie

Tijdens de experimentfase kan worden vastgesteld of het afwijken van de in artikel 4 genoemde bepalingen uit het Bouwbesluit 2012 de belangen die deze artikelen beogen te beschermen, bij het bouwen van eco iglo's niet worden geschaad of in de knel komen. Ook kan duidelijk worden of de regeling overigens een bijdrage levert aan innovatieve ontwikkelingen van ecologisch bouwen op of aan de rand van water, zij bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en zij bijdraagt aan de vergroting van het draagvlak voor en de groei van kleinschalige opwekking van duurzame energie, het nuttig huishoudelijk gebruik van hemelwater en het nuttig verwerken van huishoudelijke en sanitaire afvalstoffen.