Slagschaduw en lichtschittering (artikel 7x)

Dit experiment biedt de mogelijkheid om in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte regels over slagschaduw en lichtschittering toe te voegen. Dit staat in Artikel 7x Besluit uitvoering Chw.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor:

  • Gemeente Almere
  • Gemeente Zeewolde

Afwijking regels

In afwijking van artikel 3.12 Activiteitenregeling milieubeheer kan het bevoegd gezag in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte regels opnemen ter voorkoming of beperking van slagschaduw en lichtschittering ter plaatse van gevoelige objecten.

Overzicht wijzigingen

In de 17e tranche is artikel 7x opgenomen.

Achtergrondinformatie

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van het totale jaarlijkse energieverbruik afkomstig dient te zijn van duurzame energiebronnen. Windenergie op het land speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor het realiseren van windturbines op locatie Zeewolde is in 2017 door het Rijk het Rijksinpassingsplan Winpark Zeewolde vastgesteld. Dit windpark bestaat uit 91 nieuwe turbines waarmee ca. 300MW opgewekt kan worden. In 2013 is de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere (RRAAM) vastgesteld. In deze structuurvisie is het toekomstperspectief voor Almere geformuleerd als een westelijk georiënteerde stad met ca. 60.000 nieuwe woningen.

Ruimte voor organische ontwikkeling

Een onderdeel van het realiseren van deze woningen en arbeidsplaatsen is de organische ontwikkeling van Oosterwold (maximaal 15.000 woningen). De gemeente Almere heeft in 2016 een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Dit plan zorgt er voor dat de komende 20 jaar ruimte wordt geboden voor organische ontwikkeling naar een groen woon- en werkgebied. Hierdoor wordt het agrarische karakter voor een groot deel behouden.

Beide doelstellingen (het bouwen van woningen en windturbines) in gemeente Almere zijn lastig te realiseren. Uit een MER-onderzoek blijkt dat de slagschaduweffecten van de windturbines de gebiedsontwikkeling van Oosterwold meer overlappen dan voorzien. Het doorzetten van één van beide ontwikkeling heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor de andere ontwikkeling.

Realiseren van wind op land

Voor windturbines gelden wettelijke normen om hinder door winturbines te beperken. Deze normen zijn onder andere gericht op geluid, veiligheid en slagschaduw en lichtschittering. Het realiseren van wind op land vraagt om die reden een innovatie oplossing in wet- en regelgeving. De Activiteitenregeling milieubeheer biedt enige ruimte om woningen en windturbines in hetzelfde gebied te realiseren.