Zuigercompressor windturbinecombinatie

Artikel 5 Besluit Uitvoering Chw bevat een regeling voor de gemeente Leeuwarden die het mogelijk maakt om windturbines te plaatsen waarmee door middel van compressietechniek:

 • water uit stallucht wordt gewonnen
 • het stalklimaat kan worden gereguleerd door middel van koude en droge lucht
 • ammoniakemissies uit de stal kunnen worden gereduceerd
 • water kan worden gewonnen uit de lucht

Toepasselijk gebied

Het betreft de gemeente Leeuwarden.

Afwijking regels

Het verbod, gesteld in artikel 2.1, lid 1 Wabo geldt voor de duur van tien jaar niet voor het bouwen van een zuigercompressor-windturbinecombinatie met ten hoogste 400 kg ammoniak als koudemiddel:

 1. op of in directe nabijheid van een inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, lid 3 Wm aangewezen categorie behoort en die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het houden van melkrundvee, of

 2. met als doel (drink)water te winnen uit de lucht.

Voor een periode van 10 jaar blijven de regels uit paragraaf 3.2.3 Activiteitenbesluit (o.a. geluidsnormering) buiten toepassing mits de inrichting geen inrichting type B is op basis van artikel 1.2 Activiteitenbesluit.

Overzicht wijzigingen

 • In het Besluit Uitvoering Chw, eerste tranche, is de regeling van artikel 5 reeds opgenomen.
 • In de tweede tranche is de bepaling dat het bouwen van zuigercompressor-windturbinecombinaties bouwvergunningvrij is, aangepast aan de inwerkingtreding van de Wabo.

Achtergrondinformatie

Het doel van de regeling is vast te stellen of tijdens de experimentfase:

 • zonder een door de centrale of provinciale overheid vastgesteld wettelijk regulerings- en toetsingskader voor bouw, ruimtelijke ordening en milieu, de belangen die de genoemde wetten beogen te beschermen, door de plaatsing van een zuigercompressor-windturbinecombinatie voor klimaatbeheersing en ammoniakreductie in melkrundveehouderijen worden geschaad

 • de regeling een bijdrage levert aan innovatieve ontwikkelingen van zuigercompressor-windturbinecombinaties, deze techniek een duurzame bijdrage levert aan vormen van klimaatbeheersing en ammoniakreductie in melkrundveehouderijen, zij bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en aan de vergroting van het draagvlak voor en de groei van kleinschalige opwekking van duurzame energie door wind

 • op een duurzame wijze water kan worden gewonnen uit de lucht.


Chw-project wint duurzaamheidsprijs

De waterproducerende windmolen van Dutch Rainmaker is bekroond met de duurzaamheidsprijs Enlightenmentz 2012. De regenmaker dient, volgens de jury, als lichtend voorbeeld voor een duurzame toekomst. ( Waterforum )