Almere Centrum Weerwater

Almere, de regio en het Rijk staan voor de nationale opgave van een drievoudige schaalsprong voor de noordelijke Randstad en daarbinnen de verdubbeling van het huidige Almere. Onderdeel hiervan is het gebied Centrum Weerwater

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder e, Besluit uitvoering Chw het project Almere Centrum Weerwater aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 8 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, tweede tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder e, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Almere, de regio en het Rijk staan voor de nationale opgave van een drievoudige schaalsprong voor de noordelijke Randstad en daarbinnen de verdubbeling van het huidige Almere. Onderdeel hiervan vormt de complexe en integrale gebiedsontwikkelingsopgave in het gebied Centrum Weerwater, bestaande uit:

  1. Een gefaseerde hoogwaardige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Een integrale opgave die Almere Centrum Weerwater de kans biedt om door te groeien tot een centrum met bovenregionale betekenis.
  2. De verbreding en verlaging van de A6 (van 2x2 rijstroken naar 4x2 rijstroken) uitvoeren, met daarbij de maatregelen voor een optimale milieukwaliteit als randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling.

Almere wil voor de ontwikkeling van het gebied Centrum Weerwater om twee redenen de mogelijkheid gebruiken om tijdelijk af te kunnen wijken van de geluidsnormen:

  1. de benodigde voorinvestering in geluidswerende maatregelen legt een onhaalbare claim op de ontwikkeling
  2. de economische recessie zet de programmering van de gebiedsontwikkeling onder druk

Een markttechnisch verantwoorde ontwikkeling vraagt om een verstandige fasering, die kan worden vastgelegd in het te maken gebiedsontwikkelingsplan.

Tot slot wordt verwezen naar de informatie over (op te stellen) bestemmingsplannen van de gemeente Almere op de gemeentelijke website en de website van Almere Centrum Weerwater.