Spoorzone Deventer

Het station van Deventer ondergaat een aantal veranderingen om klaar te zijn voor de toekomst. Het aantal reizigers neemt de komende jaren verder toe en daarom zijn er aanpassingen nodig. Om het station beter aan te laten sluiten bij de binnenstad en minder ‘stenig' te laten zijn, krijgt de stationsomgeving haar parkachtige uitstraling terug.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder b, Besluit uitvoering Chw het project Spoorzone Deventer aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 2 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, eerste tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder b, opgenomen.

Achtergrondinformatie

De opgave voor de Spoorzone in Deventer bestaat uit een aantal fysieke ingrepen, waarbij vooral de realisatie van een derde perron van belang is. Verder zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets belangrijke aspecten. Daarnaast wordt een logischer relatie met de oude binnenstad gelegd en is het doel om de milieukwaliteit, de ruimtelijke kwaliteit en de economische vitaliteit van de stationsomgeving te vergroten. De vergunde milieugebruiksruimte in het gebied kan de toekomstige ontwikkeling stagneren. De aanwijzing van Spoorzone Deventer als ontwikkelingsgebied zorgt ervoor dat de verbetering van de milieukwaliteit en de andere ruimtelijke opgaven meer hand in hand kunnen gaan. Er ontstaat tijd om knelpunten op te lossen zonder dat de planuitvoering vertraging oploopt.

Tot slot wordt verwezen naar informatie over de (op te stellen) bestemmingsplannen op de website van de gemeente Deventer en is daarnaast meer informatie te vinden op de website Spoorzone Deventer.