Haarlemmermeer Masterplan Badhoevedorp-Centrum

Het ontwikkelingsgebied voorziet in een gebiedsontwikkeling met de bouw van woningen, vernieuwing van het winkelcentrum, een dorpshuis, sportvelden en uitbreiding van het bedrijvenpark.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder u, van het Besluit uitvoering Chw het project aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het ontwikkelingsgebied ligt in (het centrum van) Badhoevedorp. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 27 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, vijfde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder u, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Het huidige tracé van de rijksweg A9 zorgt door zijn ligging midden door Badhoevedorp voor milieu-, leefbaarheidsproblemen en congestie. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in het Tracébesluit Omlegging A9 besloten het tracé van de A9 te wijzigen, waardoor het woon- en leefklimaat in Badhoevedrop sterk zal verbeteren en ruimte ontstaat voor nieuwe functies. De gemeente heeft in aanlsuiting op dit tracébesluit het Masterplan Badhoevedorp-Centrum vastgesteld.

De omlegging van de A9 is gepland voor de periode 2013-2017 en de realisatie van het gemeentelijke masterplan voor de periode 2013-2023. Tot 2017 loopt de A9 nog volgens het huidige tracé met de daarbij behorende overlast voor het gebied van het masterplan. Dit leidt tot belemmeringen voor de realisatie voor het woningbouwprogramma in relatie tot de geluidnormen en voor de realisatie van het dorpshuis en een kinderdagopvang ten aanzien van het Besluit gevoelige bestemmingen.

Om meer beweegruimte te verkrijgen in de fasering van het woningbouwprogramma en de realisate van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp volgens planning te realiseren, wil de gemeente gebruik maken van het instrumentarium van het gebiedsontwikkelingsplan van de Crisis- en herstelwet.

Tot slot wordt erop gewezen dat het ontwikkelingsgebied onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Haarlemmermeer. Meer informatie vindt u tevens op een andere pagina van de website van de gemeente Haarlemmermeer.