Haven- en industriegebied Oosterhorn Delfzijl

De gemeente Delfzijl wil het bestemmingsplan voor het industrieterrein Oosterhorn vernieuwen. Dit is vooralsnog niet gelukt. Dit komt door een aantal milieuprobelemen op het gebied van externe veiligheid, geluid, geur en stikstof. Een oorzaak hiervan is de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Die wet biedt niet de mogelijkheid om milieumaatregelen aan het bestemmingsplan te koppelen. Daarom is een aanwijzing van het gebied als ontwikkelingsgebied noodzakelijk.

Op basis van artikel 2.2 Crisis- en herstelwet (Chw) is in artikel 2, lid 1, onder v, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) het project Haven- en indstriegebied Oosterhorn Delfzijl aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het Haven- en industriegebied Oosterhorn omvat dit gebied in de gemeente Delfzijl. De exacte begrenzing staat op de kaart in Bijlage 36 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels verwijzen wij u naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, zevende tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder v, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Industrieterrein Oosterhorn is gericht op havengebonden activiteiten. Het is één van de grootste chemieclusters van Nederland. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wijst het gebied aan als zeehaven van nationale betekenis en als mogelijke vestigingsplaats voor elektriciteitsproductie. Daarnaast zijn de haven en omgeving in de Structuurvisie Wind op Land aangewezen voor de ontwikkeling van grootschalige windparken.

Het aangrenzende Eems-Dollard- en Waddengebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. De gemeente wil het instrumentarium van het ontwikkelingsgebied gebruiken om te voldoen aan natuur- en milieuregelgeving. Verder wil de gemeente een betere balans krijgen tussen ecologie, economie en leefbaarheid.

Met het instrumentarium kan het bevoegd gezag de milieugebruiksruimte op het juiste schaalniveau en proactief beheren. Dit betekent dat met de maatregelen in het zogenoemde "bestemmingsplan-plus" direct op milieunormen zoals geluid kan worden gestuurd. Het "klassieke" bestemmingsplan biedt deze mogelijkheid niet. Via de vergunningverlening kan het bevoegd gezag sturen op een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied. De industriële invulling kan worden gerealiseerd zonder ongewenste effecten zoals significante milieueffecten op Natura 2000-gebieden. Hetzelfde geldt voor de leefbaarheid in de omgeving van het haven- en industriegebied.

Tot slot verwijzen wij u naar de website van de gemeente Delfzijl.