Oostelijk Centrumgebied Arnhem

Het project Oostelijk Centrumgebied in Arnhem betreft een herstructurering van een bedrijventerrein.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder q, Besluit uitvoering Chw het project Oostelijk Centrumgebied aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied met een oppervlakte van ongeveer 25 ha ligt op een cruciale plek in de stad: direct aansluitend bij het centrum en voor een lengte van 500 meter langs de Rijn. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 22 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, vierde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder q, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Het Oostelijk Centrumgebied in Arnhem wordt met een meerjarige aanpak ontwikkeld van een zwaar verouderd bedrijventerrein tot een krachtig en aantrekkelijk woon- en werkgebied. In het deelgebied Fluvium liggen monumentale panden van de voormalige dienst Stadsbeheer. Deze panden moeten met de ombouw tot woon-werkwoningen een broedplaats gaan vormen voor de creatieve sector. Het duurdere segment van de geplande appartementen en grondgebonden woningen komt in Rijnwijk dat noordelijk van de Rijn ligt.

Het totale plan levert een forse bijdrage aan de Arnhemse woningbouwproductie. De bodemverontreiniging van onder meer de voormalige gasfabriek wordt aangepakt en bij de ontwikkeling van het gebied is veel aandacht voor duurzame energie.

Binnen het plangebied liggen nog enkele economisch vitale bedrijven. Deze worden uitgeplaatst. Wel heeft het gebied geluidoverlast vanuit het aangrenzende regionale bedrijventerrein Westervoortsedijk.

Een combinatie van verplaatsing van bedrijven, geluidafschermende maatregelen en aanpassing van de milieuvergunning moet leiden tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het plangebied.

Tot slot wordt erop gewezen dat u informatie over bestemmingsplannen vindt op de website van de gemeente Arnhem.