Blokhoeve Nieuwegein

Het ontwikkelingsgebied Blokhoeve Nieuwegein in de gemeente Nieuwegein heeft betrekking op de bouw van woningen op korte afstand van bestaande bedrijven.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder t, Besluit uitvoering Chw het project aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het ontwikkelingsgebied ligt in de wijk Blokhoeve. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 26 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, vijfde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder t, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Genoemde bedrijven zorgen voor een belasting van muziekgeluid tot 65 dB(A) op de gevel, terwijl een maximale geluidbelasting geldt van 50 dB(A). Aangezien in de regio Utrecht een tekort is aan woningen wil de gemeente de woningbouw ter plaatse toch mogelijk maken. Om tot een goede ruimtelijke ordening te komen is een pallet aan maatregelen mogelijk zoals: het treffen van bronmaatregelen (isolatie, bedrijfsvoering), het treffen van maatregelen aan de woningen (minder bouwlagen, dove gevels) en het hanteren van maatwerkvoorschriften. Met de aanwijzing tot ontwikkelingsgebied krijgt de gemeente mogelijkheden om uit dit pallet de meest geëigende maatregelen flexibel in te zetten en daarop aansluitend de bouw gefaseerd uit te voeren. Aanwijzing als ontwikkelingsgebied biedt de gemeente de benodigde manoeuvreerruimte om de gewenste ontwikkelingen te realiseren.

Tot slot wordt erop gewezen dat u de ontwikkeling van de bestemmingsplannen in de wijk Blokhoeve vindt op de website van de gemeente Nieuwegein.