Schieoevers Noord Delft

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1 onder kk, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied Schieovers Noord ligt in gemeente Delft. De begrenzing vindt u in de kaartbijlage van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling voor Schieoevers Noord komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, 16e tranche.

Achtergrondinformatie

Schieoevers Noord maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein Schieoevers. Het bedrijventerrein transformeert van bestaand bedrijventerrein naar een gebied waar wonen, werken en recreëren op verschillende schaalniveaus worden gemengd. De herontwikkeling van dit bedrijventerrein draagt bij aan de lokale economie en een efficiënter ruimtegebruik. Ook leidt  de herontwikkeling tot een verlaging van de milieubelasting. Wonen op een bestaand bedrijventerrein staat haaks op de bestaande rechten van bedrijven en de ambitie om het gebied te verkleuren.

De gemeente wees het gebied  als ontwikkelingsgebied aan. Dit maakt het mogelijk om tijdelijk af te wijken van de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor een maximale termijn van tien jaar geldt de afwijking van deze grenswaarden. De gemeente moet volgens artikel 2.3, zevende lid, van de Chw borgen dat het gebied na tien jaar weer aan de normen voldoet.