Transformatie Noordelijke Stadsentree Meppel

De structuurvisie "Meppel 2030 - Duurzaam Verbinden" voorziet in een verandering van twee bedrijventerreinen tot gemengd stedelijk gebied. De wegenstructuur moet men hiervoor aanpassen.

Artikel 2.2 Chw in combinatie met artikel 2, lid 1, onder w, Besluit uitvoering Chw wijzen het project aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het project omvat de bedrijventerreinen Oude Vaart en Steenwijkerstraatweg. Het exacte gebied staat op de kaart in Bijlage 49 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor informatie over de afwijking van regels wijzen wij u op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, negende tranche, is het project opgenomen.

Achtergrondinformatie

Het gaat om bedrijventerreinen met een geluidzonering. Deze liggen tussen het centrum van Meppel, oudere woonwijken en de nieuwbouwlocatie Nieuwveense Landen. Diverse bedrijven passen niet goed bij deze functies. De mogelijke geluidbelasting blokkeert de gewenste ontwikkeling. Ook zal tijdens de aanpassing van de verkeersstructuur tijdelijk een overschrijding van geluidnormen plaatsvinden. Verder vragen luchtkwaliteit en externe veiligheid de nodige aandacht.