Waterfront Harderwijk – De Eilanden

Het project Waterfront Harderwijk - De Eilanden betreft een herstructurering van een bedrijventerrein.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder n, Besluit uitvoering Chw het project Waterfront Harderwijk - De Eilanden aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het project Waterfront Harderwijk omvat de binnenstad, het Dolfinarium, bedrijventerreinen en woongebieden. Het deelgebied De Eilanden is onderdeel van het verouderde bedrijventerrein Haven. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 20 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, vierde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder n, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Het Waterfront Harderwijk is een plan voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in een aanmerkelijk deel van Harderwijk. Het plan De Eilanden voorziet na verplaatsing van de aanwezige bedrijven en bodemsanering in de bouw van 240 tot 290 woningen. Rondom het plangebied komt geluidafschermende bebouwing tot stand, enige tijd nadat de (eerste) woningen in De Eilanden zijn opgeleverd. Dat betekent dat tijdelijk sprake zal zijn van een hoge geluidbelasting. De Crisis- en herstelwet biedt in hoofdstuk 2, afdeling 1, het instrumentarium om hierin te voorzien.

Tot slot wordt erop gewezen dat er inmiddels meerdere bestemmingsplannen in werking zijn getreden, waarvoor wordt verwezen naar de website van de gemeente Harderwijk. Daarnaast vindt u meer informatie op de website Waterfront Harderwijk.