Haven-Stad

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1, onder ff, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied Haven-Stad ligt in de gemeente Amsterdam. De begrenzing van dit gebied vindt u in de kaartbijlage van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling voor Haven-Stad komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, 14e tranche.

Achtergrondinformatie

Amsterdam groeit jaarlijks met gemiddeld 11.000 inwoners. De gemeente wil de druk op de woningmarkt verlichten en wil daarom tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk maken. Eén van de locaties waar de gemeente inzet op transformatie naar gemengd stedelijk gebied is Haven-Stad. Dit is het deel van het havengebied binnen de ring A10, met aangrenzende bedrijventerreinen, het gedeelte rondom station Sloterdijk en het westelijke deel van de noordelijke IJ-oever.

De haalbaarheid van deze transformatie naar gemengd stedelijk gebied hangt voor een groot deel af van de in de omgeving aanwezige bedrijvigheid. Dit vraagt extra aandacht om een aanvaardbaar en duurzaam woon- en leefklimaat te realiseren. Door milieugebruiksruimte in te beperken ontstaan er mogelijkheden om de vrijgekomen ruimte duurzaam in te vullen. Om de beoogde transformatie niet onnodig te belemmeren is het wenselijk dat deze onbenutte milieuruimte wordt ingeperkt. De aanwijzing als ontwikkelingsgebied kan hierbij helpen.