Stadshavens Rotterdam

Stadshavens Rotterdam is een verzamelbegrip voor een aantal havens aan weerszijden van de Nieuwe Maas van ongeveer 1600 ha. Het doel van het project Stadshavens Rotterdam is de transformatie en vernieuwing van het gebied Stadshavens Rotterdam tot een gebied waarin innovatieve en moderne werk- en woonomgevingen worden gecombineerd.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder a, Besluit uitvoering Chw het project Stadshavens Rotterdam aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Stadshavens Rotterdam omvat het gebied Stadshavens Rotterdam. Dit bestaat uit het Waal-Eemhavengebied, de Rijn- en Maashaven, het Merwehaven-Vierhavensgebied en het RDM-terrein (Heijplaat). De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 1 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, eerste tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder a, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Stadshavens Rotterdam is een verzamelbegrip voor een aantal havens aan weerszijden van de Nieuwe Maas van ongeveer 1600 ha. Het doel van het project Stadshavens Rotterdam is de transformatie en vernieuwing van het gebied Stadshavens Rotterdam tot een gebied waarin innovatieve en moderne werk- en woonomgevingen worden gecombineerd.

De activiteiten in Stadshavens worden verbreed (diversificatie) en het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt verbeterd. Daardoor wordt de economische structuur van de haven versterkt. Door de bouw van woningen in Stadshavens wordt het binnenstedelijk woningaanbod vergroot met als doel verbetering van het woon- en leefklimaat.

Via de volgende sporen wordt actie ondernomen:

  • ruimte en economie: verdichting van functies en economische intensivering. Op eenzelfde oppervlak neemt de dichtheid en variatie aan functies sterk toe, onder andere door economische intensivering (nadruk op short-sea activiteiten) en functiemenging (meervoudig grondgebruik)
  • bereikbaarheid: een voldoende bereikbaarheid voor alle modaliteiten en economische sectoren
  • wonen: verbetering van het woonklimaat, als voorwaarde voor economische groei, door de ontwikkeling van attractieve woonmilieus
  • duurzaamheid en milieu: een proces met betrokken partijen om zowel de stad als haven duurzaam te ontwikkelen, in het gebied een goede milieukwaliteit te realiseren en de druk op de milieukwaliteit van aangrenzende stadsdelen waar mogelijk te verminderen. De aanpak kenmerkt zich door het bouwen in en nabij het water waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering, combinaties van wonen en werken, duurzame ontwikkeling en aansluiting op het Rotterdam Climate Initiative

Tot slot wordt verwezen naar de website van Stadshavens Rotterdam en is de de structuurvisie (geen wettelijke verplichting vanuit de Chw), vastgesteld op 29 september 2011, in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam "Stadshavens". Zie ook de Structuurvisie, de Kaart bij structuurvisie en de Bijlage bij structuurvisie (Plan-Mer).